อาจารย์-บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อ-สกุล อ.ดร. อุษณีย์  เทพวรชัย
ตำแหน่ง คณบดี

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ร.ร. พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร ร.พ.รามาธิบดี (2514)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526)
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228 ห้อง 3104
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ปานจิต นามพลกรัง
ตำแหน่ง รองคณบดี

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตร์บัญฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228 ห้อง 3104
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ชื่อ-สกุล ผศ. อรรณภา   พูลศิลป์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาและทารก

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย  ม.มหิดล (2512)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์  ม. มหิดล (2513)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลมารดาทารก)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สุวรรณี  ศรีจันทรอาภา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญา (พยาบาลอนามัย) ม.เชียงใหม่ (2515)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม.เชียงใหม่ (2515)
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศึกษา (การพยาบาลมารดาและทารกขั้นสูง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สุเนตร  บุบผามาลา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม.มหิดล (2541)
- การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (2548)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.แสงเดือน  จินดาไพศาล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2547)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน ทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น (2552)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภขั้นสูง) ม.ขอนแก่น (2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2539)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2541)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ม.ขอนแก่น (2552)
- ประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ (2553)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.อินทิพร  ปักเคเต
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว) ม.ขอนแก่น (2549)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ณัชชา  วรรณนิยม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น (2532)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ม.ขอนแก่น (2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ปณิตา ปรีชากรกนกกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2535)
- ประกาศนียบัตรอบรมการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (2553)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง  ม.ขอนแก่น (2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ธิติพร  สุวรรณอำภา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต   คณะพยาบาลศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ชื่อ-สกุล อ.วารินทร์ วัฒนานนท์เสถียร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ (2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) ม.ขอนแก่น (2554)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.รศ. วรรณา  สุขสบาย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2515)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม.มหิดล (2515)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติการสื่อความหมาย) เทียบเท่ากับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ม.มหิดล (2524)
- วุฒิบัตรเวชปฏิบัติโรคตา (2536)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ชุทิมา  อนันตชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2513)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา).วงษ์ชวลิตกุล (2554)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ.รุ่งรัตน์  สุขะเดชะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น(2533)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) ม.ขอนแก่น (2552)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น (2553)
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิตสาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ทัศนีย์ มีเทียน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น (2528)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) ม.ขอนแก่น (2551)

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม.ขอนแก่น (2557)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ยุวดี  บาคาล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา (2544)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย (2555)
- ประกาศนียบัตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม.มหาสารคาม (2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.มธุสร  ปลาโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (2551)

- ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ (2555)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) .ขอนแก่น (2557)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ต้องตา ขันธวิธิ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (2549)
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ชื่อ-สกุล อ.ดร. สุจินดา สถิรอนันต์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม.ขอนแก่น (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.ขอนแก่น (2545)
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต (การบริหารการศึกษา) ม.วงษ์ชวลิตกุล (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ันำรวจเ (หญิง) ดร.เริงจิตร  กลันทปุระ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2513)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม.มหิดล (2513)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ รพ.สวนปรุง เชียงใหม่ (2514)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล สูติศาสตร์ (Cook  county   Hospital Chicago Illinois, USA) (2514)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
- นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(2540)
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ (2540)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล ผศ. พรรณงาม  พรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2513)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม.มหิดล (2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล รศ.สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุชา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล (2518)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม.มหิดล (2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ดร.สุพร  วงค์ประทุม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและอนามัย ม.เชียงใหม่ (2518)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลศัลยศาสตร์) ม.มหิดล (2526)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) ม.มหิดล (2534)

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2552)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล รศ.ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ ร.ร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี (2517)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526)

- Certificate of attendant (Health Care in the U.K.) Royal College of Nursing, London, U.K. (1985)

- Doctor of Science in Nursing (Administrator of Nursing) University of Alabama at Birmingham, Alabama, U.S.A.(2001)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ตะวัน   แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (2546)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.บูรพา (2551) 
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม. ขอนแก่น (2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ.เกิดสิริ  หงษ์ไทย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น (2536)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) ม.ขอนแก่น (2550)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ม. มหาสารคาม (2552)
- Certificate of Attendance Complete A Health & Social Science Research Training Programme, Massey University, New Zealand (2552)

-Certificate of Attendance & Presentation in the SIBR-RDINRRU 2014 Conference on Interdisciplinary Research. September , 2014 , HONG KONG.


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ร้อยตำรวจเอก (หญิง) ปทิตตา ทรวงโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (2545)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ม.ขอนแก่น (2557)

- ประกาศนียบัตรสาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ (2557)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.เอกรัฐ  ทองเต็ม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (2550)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ม.ขอนแก่น (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


ชื่อ-สกุล อ.นิภัทรา เศรษฐจันทร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) วพบ.นพรัตน์วชิระ (2548)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)

- ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (2556)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ชื่อ-สกุล ผศ. ปาหนัน   บุญ-หลง
ตำแหน่ง หัวหนัากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2495)
- วุฒิบัตรด้านการศึกษาพยาบาลและ วิทยาศาสตร์การพยาบาล School of Nursing, Boston University, Boston, Massachusetts, U.S.A. (2500)
- ปริญญาตรีทางการพยาบาล College of Nursing, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A. (2509)
- ปริญญาโททางการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์  College of Nursing, Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A. (2510)
- โปรแกรมหลังปริญญาโททางการพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่ College of Nursing, Wayne State University, Detroit,Michigan, U.S.A. (2520)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ.พันเอก (หญิง) ดร. กัลยา   ไผ่เกาะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(2520)

- Bachelor of Arts (Psychology) Saint Louis University (2525)

- Master of Arts (Education) Saint Louis University (2527)  
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2528)

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ม. เชียงใหม่ (2537)

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สมฤดี ดีนวนพะเนา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี (2546)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.บูรพา (2556)

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม.ขอนแก่น (2557)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ปวีณา   ระบำโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม.ขอนแก่น (2543)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) ม.ขอนแก่น (2548)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.รณชิต  สมรรถนะกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์  วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา (2529)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลชุมชน) ม.ขอนแก่น (2545)

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม.ขอนแก่น (2554)

- Certificate of Participation Overseas Fellowship Attachment Training Workshop in Enhancing Life Skills & Therapeutic Community Modalities Approach in Drug Treatment & Rehabilitation, Pertapis Halfway House, Singapore (22nd August-15th September, 2005)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สุมนทิพย์ บุญเกิด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2549)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ม.ขอนแก่น (2557)

- ประกาศนียบัตรสาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ (2557)

- Certificate of Appreciation in Seminar "Nursing Care Today, Perspective from  Three Countries: Indonesia, Thailand and Vietnam" District Public Hospital of Banyumas, Central Java, Indonesia (5th May, 2014)

- Certificate of Participation of Students Exchange Program, Master of Nursing Postgraduate Program, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia (20h April - 3rd May, 2014)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ชื่อ-สกุล รศ. กัลยา  พัฒนะศรี
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (2509) (ปัจจุบัน ม. มหิดล)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)  เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.มหิดล (2513)
- Master of Public Health, Hadassah Medical School, The Hebrew University of Jerusalem, Israel (2517)
- Certificate in Neonatal Intensive Care Unit ณ National Woman’ s Hospital Auckland, NewZealand (2519)
- วุฒิบัตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 28 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2528)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ. วัลภา  สุนทรนัฏ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)  ม.มหิดล (2519)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ ม. มหิดล (2523)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)  ม. มหิดล (2532)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ. กรรณิการ์  คงทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2513)
- ประกาศนียบัตร (ผดุงครรภ์) ม.มหิดล (2513)
- M.S. (Higher  Education) IOWA State University (Ames, IOWA, U.S.A.) (2520)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล รศ.กนกพร  หมู่พยัคฆ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมตำรวจ (2518)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2522)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2528)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.อรพรรณ  อุดมพร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคาม (2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.ขอนแก่น (2550)
- วุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง  สาขาเวชปฏิบัติชุมชน สภาการพยาบาล (2551)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.กรุณา ประมูลสินทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยคริสเตียน (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2556)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.นิภาพร ผันกระโทก
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น (2540)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)  ม.ขอนแก่น (2545)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2556)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ยงยุทธ บรรจง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น (2538)

- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2545)

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม (2552)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.ขอนแก่น (2558)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. สุดา หันกลาง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) คณะพยาบาลศาตร์ ม.ขอนแก่น (2545-2549)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาขาเอกการพยาบาลสาธารณสุข) ภาควิชาการพยาบาล- สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2552-2554)
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Public Health, Major in Public Health Nursing (International Program), Mahidol University, Thailand (2012-Now)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและบริหารการพยาบาล

ชื่อ-สกุล รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและบริหารการพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.มหิดล (2517)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
- School of Nursing University of Texas at Austin สาขา Certificate training in learning Center (2534)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ศริญญา   นาคสระน้อย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล (2547)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น (2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


ชื่อ-สกุล อ.ณัฏฐ์ปวินท์  ดีศาสตร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะกายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2544)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2548)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บุคลากรสายสนับสนุน

 

ชื่อ-สกุล นางศิวานันท์ ธัญญาสิทธิ์ธนกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ร.ร.เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (2535)
- ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (2553)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล นางอุไร สมยิ่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รพ.ธนบุรี (2540)

- Certificate of Participation for the Successful Completion of the 38-hour Course in English Training Course for Academic and Administrative Staff, Faculty of Education, Vongchavalitkul University (18th April - 18th June 2014)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 220 ห้อง 3304
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล นางสาวฤดีรัตน์ คายสูงเนิน
ตำแหน่ง เลขานุการประจำห้องสำนักงานคณบดี

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (2550)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.ราชภัฏนครราชสีมา (2552)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228 ห้อง 3104
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเมวิกา ป่าสลุง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 222 ห้องปฐมพยาบาล
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล นายเกียรติศักดิ์ เพ็ญบุญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 222 ห้องปฐมพยาบาล
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

อ่าน 23076 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ จันทร์, 11 มกราคม 2016 09:01
Copyright © 2013 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University

สำหรับผู้ดูแลระบบ