อาจารย์-บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อ-สกุล อ. ดร. อุษณีย์  เทพวรชัย
ตำแหน่ง คณบดี

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์(2514)
- ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) (2518)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการพยาบาล) (2526)
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (อุดมศึกษา) (2543)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228 ห้อง 3104
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ปานจิต นามพลกรัง
ตำแหน่ง รองคณบดี

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตร์บัญฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228ห้อง 3104
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ. อรรณภา   พูลศิลป์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย  ม. มหิดล(2512)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์  ม. มหิดล(2513)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลมารดาทารก)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2517)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ.อรพรรณ  อุดมพร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยครอบครัวและชุมชน

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคาม(2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.ขอนแก่น(2550)
- วุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง  สาขาเวชปฏิบัติชุมชน(2551)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. สุจินดา สถิรอนันต์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม.ขอนแก่น (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.ขอนแก่น (2545)
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ทีปประพิน   สุขเขียว
ตำแหน่ง หัวหนัากลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)  ม. พายัพ(2532)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ม. เชียงใหม่(2543)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.วารินทร์ วัฒนานนท์เสถียร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์(2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลสุขภาพเด็กจาก ม.ขอนแก่น(2554)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม. มหิดล (2517)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
- School of Nursing University of Texas at Austin สาขา Certificate training in learning Center (2534)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล รศ. วรรณา  สุขสบาย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม. เชียงใหม่ (2515)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์  ม. มหิดล (2515)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติการสื่อความหมาย) เทียบเท่ากับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ม.มหิดล(2524)
- วุฒิบัตรเวชปฏิบัติโรคตา (2536)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail

 

ชื่อ-สกุล รศ.สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุชา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต   ม.มหิดล(2518)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม. มหิดล(2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล รศ. กัลยา  พัฒนะศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์(2509)(ปัจจุบัน ม. มหิดล)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)  เกียรตินิยมอันดับ 2 ม. มหิดล(2513)
- Master of Public Health, Hadassah Medical School, The Hebrew University of Jerusalem, Israel(2517)
- Certificate in Neonatal Intensive Care Unit ณ National Woman’ s Hospital Auckland, NewZealand(2519)
- วุฒิบัตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 28 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(2528)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ. พรรณงาม  พรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม. เชียงใหม่ (2513)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม. มหิดล (2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ. ปาหนัน   บุญ-หลง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(2495)
- วุฒิบัตรด้านการศึกษาพยาบาลและ วิทยาศาสตร์การพยาบาล School of Nursing, Boston University, Boston, Massachusetts, U.S.A.(2500)
- ปริญญาตรีทางการพยาบาล College of Nursing, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A.(2509)
- ปริญญาโททางการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์  College of Nursing, Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A.(2510)
- โปรแกรมหลังปริญญาโททางการพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่ College of Nursing, Wayne State University, Detroit,Michigan, U.S.A.(2520)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล ผศ. กรรณิการ์  คงทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม. เชียงใหม่(2513)
- ประกาศนียบัตร (ผดุงครรภ์) ม. มหิดล(2513)
- M.S. (Higher  Education) IOWA State University (Ames, IOWA U.S.A.)(2520)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล ผศ. วัลภา  สุนทรนัฏ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)  ม.มหิดล(2519)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ ม. มหิดล(2523)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)  ม. มหิดล(2532)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล พ.ต.อ. (หญิง) ดร. เริงจิตร  กลันทปุระ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม. เชียงใหม่ (2513)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม. มหิดล
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ รพ. สวนปรุง เชียงใหม่(2514)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล สูติศาสตร์ (Cook  county   Hospital Chicago Illinois, USA) (2514)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2522)
- นิติศาสตรบัณฑิต ม. สุโขทัยธรรมาธิราช(2540)
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ (2540)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ. สุวรรณี  ศรีจันทรอาภา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญา (พยาบาลอนามัย) ม. เชียงใหม่(2515)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม. เชียงใหม่(2515)
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศึกษา (การพยาบาลมารดาและทารกขั้นสูง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2519)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2527)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ. สุเนตร  บุบผามาลา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม. มหิดล(2541)
- การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)(2548)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ. แสงเดือน  จินดาไพศาล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2547)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน ทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น(2552)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ชั้นสูง)  ม. ขอนแก่น(2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ. ดวงเดือน  กะการัมย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) (2539)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2541)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การผดุงครรภ์ชั้นสูง) ม. ขอนแก่น(2549)
- ประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ (2553)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ.อินทิพร  ปักเคเต
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ(2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาลครอบครัว)  ม.ขอนแก่น(2549)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ. ณัชชา  วรรณนิยม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม. ขอนแก่น  (2532)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ชั้นสูง) ม. ขอนแก่น (2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ปณิตา ปรีชากรกนกกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2535)
- อบรมการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ(2553)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ชั้นสูง  ม.ขอนแก่น(2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ชุทิมา  อนันตชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม. เชียงใหม่(2513)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล(2554)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ. รุ่งรัตน์  สุขะเดชะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม. ขอนแก่น(2533)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) ม. ขอนแก่น (2552)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ ทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น(2553)
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิตสาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ. ทัศนีย์ มีเทียน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต   ม. ขอนแก่น(2528)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพเด็ก  จาก ม.ขอนแก่น(2551)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ.ปภัชญา  คัชรินทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลครอบครัว) ม.ขอนแก่น(2549)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ยุวดี  บาคาล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม.บูรพา(2544)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย(2555)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.มธุสร  ปลาโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง(2551)
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทการพยาบาลสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ต้องตา ขันธวิธิ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทการพยาบาลสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สมฤดี ดีนวนพะเนา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี (2546)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่) ม. บูรพา (2556)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ศริญญา   นาคสระน้อย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม. มหิดล(2547)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2552)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น(2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. เกิดสิริ  หงษ์ไทย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต   ม. ขอนแก่น(2536)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) ม. ขอนแก่น(2550)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ม. มหาสารคาม (2552)
- Certificate of Attendance Complete A Health & Social Science Research Training Programme, Massey University, New Zealand (2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.กุมาลีพร  ตรีสอน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคาม (2541)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.ขอนแก่น (2547)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (2550)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล (2555)
- ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ปวีณา   ระบำโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม. ขอนแก่น(2543)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) ม. ขอนแก่น(2548)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ธนะวดี  ทิพย์มงคล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาล      สภากาชาดไทย(2531)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น(2553)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ม. ขอนแก่น(2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.รณชิต  สมรรถนะกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์  วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา(2529)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง 2 ปี)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลชุมชน) ม.ขอนแก่น(2545)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


ชื่อ-สกุล อ.ณัฏฐ์ปวินท์  ดีศาสตร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สุมนทิพย์ บุญเกิด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2549)
- กำลังศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ม.ขอนแก่น

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ. ลัดดาวรรณ  สาโสม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(2546)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลครอบครัว)  ม. ขอนแก่น(2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.วาสนา คำบุญเรือง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(2546)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข ม. มหิดล(2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.กรุณา ประมูลสินทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยคริสเตียน(2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.หัวเฉียว(2556)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. นิภาพร ผันกระโทก
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต   ม.ขอนแก่น(2540)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)  ม.ขอนแก่น(2545)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (2556)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. สุดา หันกลาง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)
- คณะพยาบาลศาตร์ ม.ขอนแก่น (2545-2549)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาขาเอกการพยาบาลสาธารณสุข)
- ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2552-2554)
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Public Health, Major in Public Health Nursing (International Program), Mahidol University, Thailand (2012-Now)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. -
e-Mail -

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล นางศิวานันท์ ธัญญาสิทธิ์ธนกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพักอาจารย์กระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 22ห้อง กระจกชั้น 2
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล นางกาญจนี นอใหม่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 222 ห้อง ปฐมพยาบาล
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล นางอุไร สมยิ่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพักอาจารย์ 3308

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 220 ห้อง 3308
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล นางสาวฤดีรัตน์ คายสูงเนิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องสำนักงานคณบดี

คุณวุฒิการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228ห้อง 3104
e-Mail -

 

อ่าน 17992 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2014 10:00
Copyright © 2013 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University

สำหรับผู้ดูแลระบบ