เกี่ยวกับคณะ
เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะ (6)

สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษา

ตามโครงสร้างของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วงษ์ชวลิตกุล ในหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาชีพการพยาบาล ประกอบด้วย วิชาภาคทฤษฎี 46 หน่วยกิต และวิชาภาคปฏิบัติ 28 หน่วยกิต รวม 99 หน่วยกิต ซึ่งวิชาภาคปฏิบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 12 รายวิชา ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการพยาบาล ได้แก่ สาขาการพยาบาลพื้นฐาน สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน และสาขาบริหารการพยาบาล

เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดหาแหล่งฝึกปฏิบัติที่มีมาตรฐาน มีจำนวนผู้ป่วยในเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติทุกสาขาการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ทั้งเขตเมือง และเขตชนบท และต้องเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่ได้รับการประกันคุณภาพ ลักษณะของหอผู้ป่วยต้องเอื้ออำนวยต่อการศึกษา มีระบบการรายงานและระบบการเก็บเอกสารที่นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ รวมทั้งต้องมีระบบการบริหารงานในหอผู้ป่วย ตลอดจนต้องมีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการตอบรับอนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้รับการตอบอนุมัติแหล่งฝึกปฏิบัติที่สามารถจัดส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติได้ 12 แห่ง โดยครอบคลุม 12 รายวิชา โดยมีการบริหารจัดการดังนี้

 

1. การฝึกปฏิบัติเทคนิคและหลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยมีอาจารย์เป็นผู้สอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร หลังจากนั้น นักศึกษาจะขึ้นฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย เพื่อเริ่มการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของคณะฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีหน่วยบริการตติยภูมิ ระดับสูง หรือระดับ 3.2 (Excellent Center) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้รูปแบบการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐานสูงสุด และได้เห็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม แบบสหสาขาวิชา (Multidisplinary Team) ของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติในวิชาอื่น ๆ อีกด้วย โดยจะมีอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบสอน และให้การดูแลอย่างใกล้ชิด2. การฝึกทักษะและประสบการณ์ตามสาขาการพยาบาล

เป็นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน สาขาการพยาบาลจิตเวช และสาขาการบริหารการพยาบาล

คณะจะจัดส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลศูนย์ ที่มีหน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง หรือระดับ 3.2 (Excellent Center) และโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยบริการทุติยภูมิระดับสูง หรือระดับ 2.3 ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย เพื่อเรียนรู้ถึงสภาวะการเจ็บป่วยของโรคทุกระบบ สามารถประเมินปัญหาและความต้องการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมของผู้ป่วย ตลอดจนสามารถวางแผนและให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับการรักษาของแพทย์

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ โรงพยาบาลด้านจิตเวช โดยมีอาจารย์จากคณะพยาบาลสาสตร์กับอาจารย์พี่เลี้ยงที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ร่วมกันรับผิดชอบสอน และให้การดูแลนักศึกษา

 

3. การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน

การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือชุมชน และการฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติในหน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับต้น หรือระดับ 2.1 และหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) หรือศูนย์สุขภาพชุมชน : คสช. (Community Medical Unit : CMU ชนิด Tract-A, Tract-B) ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุมชุมชนในเขตเมือง กึ่งเมือง กึ่งชนบท และชนบท

4. การศึกษาดูงาน

นอกจากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะได้ศึกษาดูงานใสถานบริการสุขภาพ แหล่งสนับสนุนหรือแหล่งประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพสถานแรกรับเด็กอ่อน การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โรคเรื้อรัง สถานคุ้มครองเด็กพินิจ โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล

อนึ่ง มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของนักศึกษา ในการเดินทางและที่พัก ในกรณีที่แหล่งฝึกปฏิบัติอยู่ในเขตกึ่งเมือง กึ่งชนบท และชนบท คณะพยาบาลดำเนินการจัดส่งอาจารย์สำรวจและจัดหาที่พักให้นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลนั้น

สรุป แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 14 แห่ง

- โรงพยาบาล 9 แห่ง

- ศูนย์สุขภาพชุมชน 5 แห่ง

1. โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา (ระดับ 3.2)

2. โรงพยาบาลพิมาย (ระดับ 2.3)

3. โรงพยาบาลชุมพวง (ระดับ 2.2)

4. โรงพยาบาลสูงเนิน (ระดับ 2.2)

5. โรงพยาบาลสีคิ้ว (ระดับ 2.2)

6. โรงพยาบาลบัวใหญ่ (ระดับ 2.2)

7. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (รพ.เฉพาะโรค)

8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยเขต 5

9. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

10. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์

11. ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ

12. ศูนย์สุขภาพชุมชน 18 (สอ.นาตาวงษ์)

13. ศูนย์สุขภาพชุมชนขนาย
14. สถานีกาชาดที่ 4

ข้อมูลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551- 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สามารถดูได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

อำนาจหน้าที่และภาระงาน (Job description) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลตามโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่จากมหาวิทยาลัยในการบริหารคณะโดยคณบดี และคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ดังต่อไปนี้


องค์ประกอบของคณะกรรมการประจำคณะ และอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานคณะทำงาน 6 ฝ่าย เป็นกรรมการ และเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ

 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
 4. กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะ
 5. ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
 6. ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
 7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

การบริหารงานบุคคลในคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีในฐานะหัวหน้างานขององค์กร เห็นชอบให้มี รองคณบดี 1 คน ทำหน้าที่ช่วยการบริหารงานของคณะ และจัดให้มีคณะทำงาน 6 ฝ่ายตามโครงสร้างใน และมอบหมายภาระหน้าที่ให้รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณบดีหรือต่อคณะกรรมการประจำคณะแล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขต หน้าที่ ดังนี้

หน้าที่ของคณบดี รองคณบดี คณะทำงาน 6 ฝ่าย เลขานุการคณะ และอาจารย์

1. คณบดี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

คณบดีในฐานะที่เป็นหัวหน้างานขององค์กรระดับคณะ รับผิดชอบการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภาระหน้าที่ของคณะและมหาวิทยาลัยทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและแผนของคณะหรือมหาวิทยาลัย

2. รองคณบดี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี เมื่อคณบดีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย


3. คณะทำงานฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้

เสนอแผนการบริหารหลักสูตรแก่คณะ
 1. ติดตามผลงานการเรียนการสอนของคณะ / อาจารย์ ให้เป็นไปตามภารกิจ และเวลาที่กำหนด
 2. เสนอแผนงาน / โครงการที่เสริมสร้างความสามารถของอาจารย์ตามนโยบายของคณะ
 3. สรุปงาน และผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ


4. คณะทำงานฝ่ายวิจัย มีหน้าที่ดังนี้

 1. เสนอแผนงาน / โครงการเสริมสร้างการวิจัยของอาจารย์ การเผยแพร่งานวิจัย ตามนโยบายของคณะ และประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย
 2. รวบรวมแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเผยแพร่แก่อาจารย์
 3. ติดตามการดำเนินงานการวิจัยของคณะ
 4. สรุปงานและผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ


5. คณะทำงานบริการวิชาการแก่สังคม มีหน้าที่ดังนี้

 1. เสนอแผนงาน / โครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อคณะ
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ แหล่งฝึกปฏิบัติ และเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ
 3. กำกับดูแล แผนงาน / โครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 4. สรุปงานและผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ


6. คณะทำงานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ดังนี้

 1. เสนอแผนงาน / โครงการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อคณะ
 2. ประสานงานการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา
 3. กำกับดูแล ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ


7. คณะทำงานฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

 1. เสนอแผนงาน / โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และคณะ
 2. ดำเนินงาน ประสานงาน การจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาตามแผนงาน / โครงการ
 3. กำกับ ดูแล ติดตามงานกิจการนักศึกษา ให้ดำเนินไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
 4. สนับสนุน และให้โอกาสนักศึกษาที่มีความถนัด และความสามารถพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ
 5. สรุปงาน และผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ

8. คณะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

 1. เสนอแผนงาน / โครงการ การควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะ
 2. ดำเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตามมหาวิทยาลัย องค์การวิชาชีพ และสมศ.
 3. ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. กำกับ ดูแล ติดตามงานประกันคุณภาพภายในของคณะ
 5. สรุปงาน และผลการดำเนินงานต่อคณะ

9. เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้

 1. รับผิดชอบงานสารบรรณ และงานธุรการ ของคณะฯ
 2. ประสานงานในการจัดดำเนินการที่เป็นกิจการโดยทั่วไปของคณะฯ
 3. จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอนของคณาจารย์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของคณะ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

10. อาจารย์ มีหน้าที่ดังนี้

 1. ศึกษาความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานของมหาวิทยาลัย และของคณะพยาบาลศาสตร์
 2. ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
 3. รับผิดชอบดำเนินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ทำการค้นคว้าวิจัย ทั้งในชั้นเรียน และในสาขาที่รับผิดชอบ รวมทั้งการผลิตผลงานทางวิชาการ
 5. ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
 6. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสนับสนุนการพัฒนาการของนักศึกษา ทั้งในด้านจัดการ บุคลิกภาพ คุณสมบัติที่พึงประสงค์
 7. เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชุมของมหาวิทยาลัย
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ และมหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล อ.ดร. อุษณีย์  เทพวรชัย
ตำแหน่ง คณบดี

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ร.ร. พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร ร.พ.รามาธิบดี (2514)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526)
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228 ห้อง 3104
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ปานจิต นามพลกรัง
ตำแหน่ง รองคณบดี

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตร์บัญฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228 ห้อง 3104
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ชื่อ-สกุล ผศ. อรรณภา   พูลศิลป์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาและทารก

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย  ม.มหิดล (2512)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์  ม. มหิดล (2513)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลมารดาทารก)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สุวรรณี  ศรีจันทรอาภา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญา (พยาบาลอนามัย) ม.เชียงใหม่ (2515)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม.เชียงใหม่ (2515)
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศึกษา (การพยาบาลมารดาและทารกขั้นสูง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สุเนตร  บุบผามาลา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม.มหิดล (2541)
- การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (2548)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.แสงเดือน  จินดาไพศาล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2547)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน ทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น (2552)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภขั้นสูง) ม.ขอนแก่น (2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2539)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2541)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ม.ขอนแก่น (2552)
- ประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ (2553)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.อินทิพร  ปักเคเต
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว) ม.ขอนแก่น (2549)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ณัชชา  วรรณนิยม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น (2532)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ม.ขอนแก่น (2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ปณิตา ปรีชากรกนกกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา(2535)
- ประกาศนียบัตรอบรมการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (2553)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง  ม.ขอนแก่น (2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ธิติพร  สุวรรณอำภา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต   คณะพยาบาลศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ชื่อ-สกุล อ.วารินทร์ วัฒนานนท์เสถียร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ (2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) ม.ขอนแก่น (2554)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.รศ. วรรณา  สุขสบาย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2515)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม.มหิดล (2515)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติการสื่อความหมาย) เทียบเท่ากับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ม.มหิดล (2524)
- วุฒิบัตรเวชปฏิบัติโรคตา (2536)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ชุทิมา  อนันตชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2513)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา).วงษ์ชวลิตกุล (2554)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ.รุ่งรัตน์  สุขะเดชะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น(2533)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) ม.ขอนแก่น (2552)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น (2553)
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิตสาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ทัศนีย์ มีเทียน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น (2528)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) ม.ขอนแก่น (2551)

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม.ขอนแก่น (2557)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ยุวดี  บาคาล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา (2544)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย (2555)
- ประกาศนียบัตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม.มหาสารคาม (2555)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.มธุสร  ปลาโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (2551)

- ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ (2555)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) .ขอนแก่น (2557)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ต้องตา ขันธวิธิ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (2549)
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ชื่อ-สกุล อ.ดร. สุจินดา สถิรอนันต์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม.ขอนแก่น (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.ขอนแก่น (2545)
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต (การบริหารการศึกษา) ม.วงษ์ชวลิตกุล (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ันำรวจเ (หญิง) ดร.เริงจิตร  กลันทปุระ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2513)
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม.มหิดล (2513)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ รพ.สวนปรุง เชียงใหม่ (2514)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล สูติศาสตร์ (Cook  county   Hospital Chicago Illinois, USA) (2514)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
- นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(2540)
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ (2540)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล ผศ. พรรณงาม  พรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2513)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม.มหิดล (2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล รศ.สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุชา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล (2518)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม.มหิดล (2524)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ดร.สุพร  วงค์ประทุม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและอนามัย ม.เชียงใหม่ (2518)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลศัลยศาสตร์) ม.มหิดล (2526)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) ม.มหิดล (2534)

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2552)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล รศ.ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ ร.ร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี (2517)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526)

- Certificate of attendant (Health Care in the U.K.) Royal College of Nursing, London, U.K. (1985)

- Doctor of Science in Nursing (Administrator of Nursing) University of Alabama at Birmingham, Alabama, U.S.A.(2001)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ตะวัน   แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (2546)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.บูรพา (2551) 
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม. ขอนแก่น (2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ.เกิดสิริ  หงษ์ไทย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น (2536)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) ม.ขอนแก่น (2550)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ม. มหาสารคาม (2552)
- Certificate of Attendance Complete A Health & Social Science Research Training Programme, Massey University, New Zealand (2552)

-Certificate of Attendance & Presentation in the SIBR-RDINRRU 2014 Conference on Interdisciplinary Research. September , 2014 , HONG KONG.


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ร้อยตำรวจเอก (หญิง) ปทิตตา ทรวงโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (2545)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ม.ขอนแก่น (2557)

- ประกาศนียบัตรสาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ (2557)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.เอกรัฐ  ทองเต็ม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (2550)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ม.ขอนแก่น (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


ชื่อ-สกุล อ.นิภัทรา เศรษฐจันทร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) วพบ.นพรัตน์วชิระ (2548)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)

- ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (2556)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ชื่อ-สกุล ผศ. ปาหนัน   บุญ-หลง
ตำแหน่ง หัวหนัากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2495)
- วุฒิบัตรด้านการศึกษาพยาบาลและ วิทยาศาสตร์การพยาบาล School of Nursing, Boston University, Boston, Massachusetts, U.S.A. (2500)
- ปริญญาตรีทางการพยาบาล College of Nursing, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A. (2509)
- ปริญญาโททางการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์  College of Nursing, Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A. (2510)
- โปรแกรมหลังปริญญาโททางการพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่ College of Nursing, Wayne State University, Detroit,Michigan, U.S.A. (2520)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล อ.พันเอก (หญิง) ดร. กัลยา   ไผ่เกาะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(2520)

- Bachelor of Arts (Psychology) Saint Louis University (2525)

- Master of Arts (Education) Saint Louis University (2527)  
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2528)

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ม. เชียงใหม่ (2537)

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สมฤดี ดีนวนพะเนา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี (2546)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.บูรพา (2556)

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม.ขอนแก่น (2557)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.ปวีณา   ระบำโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ม.ขอนแก่น (2543)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) ม.ขอนแก่น (2548)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.รณชิต  สมรรถนะกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์  วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา (2529)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลชุมชน) ม.ขอนแก่น (2545)

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ม.ขอนแก่น (2554)

- Certificate of Participation Overseas Fellowship Attachment Training Workshop in Enhancing Life Skills & Therapeutic Community Modalities Approach in Drug Treatment & Rehabilitation, Pertapis Halfway House, Singapore (22nd August-15th September, 2005)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.สุมนทิพย์ บุญเกิด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2549)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ม.ขอนแก่น (2557)

- ประกาศนียบัตรสาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ (2557)

- Certificate of Appreciation in Seminar "Nursing Care Today, Perspective from  Three Countries: Indonesia, Thailand and Vietnam" District Public Hospital of Banyumas, Central Java, Indonesia (5th May, 2014)

- Certificate of Participation of Students Exchange Program, Master of Nursing Postgraduate Program, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia (20h April - 3rd May, 2014)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ชื่อ-สกุล รศ. กัลยา  พัฒนะศรี
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (2509) (ปัจจุบัน ม. มหิดล)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)  เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.มหิดล (2513)
- Master of Public Health, Hadassah Medical School, The Hebrew University of Jerusalem, Israel (2517)
- Certificate in Neonatal Intensive Care Unit ณ National Woman’ s Hospital Auckland, NewZealand (2519)
- วุฒิบัตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 28 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2528)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ. วัลภา  สุนทรนัฏ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)  ม.มหิดล (2519)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ ม. มหิดล (2523)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)  ม. มหิดล (2532)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล ผศ. กรรณิการ์  คงทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.เชียงใหม่ (2513)
- ประกาศนียบัตร (ผดุงครรภ์) ม.มหิดล (2513)
- M.S. (Higher  Education) IOWA State University (Ames, IOWA, U.S.A.) (2520)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2 อาคารขวัญเงิน
e-Mail -

 

ชื่อ-สกุล รศ.กนกพร  หมู่พยัคฆ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมตำรวจ (2518)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2522)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2528)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.อรพรรณ  อุดมพร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคาม (2540)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.ขอนแก่น (2550)
- วุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง  สาขาเวชปฏิบัติชุมชน สภาการพยาบาล (2551)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.กรุณา ประมูลสินทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยคริสเตียน (2539)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2556)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 235 ห้อง 3203
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ.นิภาพร ผันกระโทก
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น (2540)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)  ม.ขอนแก่น (2545)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2556)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ยงยุทธ บรรจง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น (2538)

- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2545)

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม (2552)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.ขอนแก่น (2558)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. สุดา หันกลาง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) คณะพยาบาลศาตร์ ม.ขอนแก่น (2545-2549)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาขาเอกการพยาบาลสาธารณสุข) ภาควิชาการพยาบาล- สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2552-2554)
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Public Health, Major in Public Health Nursing (International Program), Mahidol University, Thailand (2012-Now)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและบริหารการพยาบาล

ชื่อ-สกุล รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและบริหารการพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ม.มหิดล (2517)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
- School of Nursing University of Texas at Austin สาขา Certificate training in learning Center (2534)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล อ. ศริญญา   นาคสระน้อย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล (2547)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล  ม. ขอนแก่น (2552)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


ชื่อ-สกุล อ.ณัฏฐ์ปวินท์  ดีศาสตร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะกายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2544)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2548)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 210 ห้อง 3301
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บุคลากรสายสนับสนุน

 

ชื่อ-สกุล นางศิวานันท์ ธัญญาสิทธิ์ธนกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ร.ร.เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (2535)
- ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (2553)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 221 ห้องกระจกชั้น 2
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล นางอุไร สมยิ่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รพ.ธนบุรี (2540)

- Certificate of Participation for the Successful Completion of the 38-hour Course in English Training Course for Academic and Administrative Staff, Faculty of Education, Vongchavalitkul University (18th April - 18th June 2014)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 220 ห้อง 3304
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล นางสาวฤดีรัตน์ คายสูงเนิน
ตำแหน่ง เลขานุการประจำห้องสำนักงานคณบดี

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (2550)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.ราชภัฏนครราชสีมา (2552)


ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 228 ห้อง 3104
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเมวิกา ป่าสลุง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 222 ห้องปฐมพยาบาล
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ-สกุล นายเกียรติศักดิ์ เพ็ญบุญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมพยาบาล

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล (2558)

ข้อมูลติดต่อ
โทร. 0-4420-3778-84 ต่อ 222 ห้องปฐมพยาบาล
e-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Copyright © 2013 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University

สำหรับผู้ดูแลระบบ