ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รอบคัดเลือกโดยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563