วันพุธ, กันยายน 27, 2023

ทำเนียบผู้บริหารคณะฯ

หัวหน้าสาขา 6 วิชา

รองศาสตราจารย์กัลยา พัฒนะศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
พ.อ.หญิง ดร.กัลยา ไผ่เกาะ
หัวหน้าสาขาวิขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อาจารย์ณัชชา วรรณนิยม
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
อาจารย์วารินทร์ วัฒนานนท์เสถียร
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์ตะวัน แสงสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ศริญญา นาคสระน้อย
หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพและการบริหาร