วันพุธ, กันยายน 27, 2023

โครงสร้างการบริหารงาน

อำนาจหน้าที่และภาระงาน (Job description) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่จากมหาวิทยาลัยในการบริหารคณะโดยคณบดี และคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการประจำคณะ และอำนาจหน้าที่
คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานคณะทำงาน 6 ฝ่าย เป็นกรรมการ และเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
การบริหารงานบุคคลในคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีในฐานะหัวหน้างานขององค์กร เห็นชอบให้มี รองคณบดี 1 คน ทำหน้าที่ช่วยการบริหารงานของคณะ และจัดให้มีคณะทำงาน 6 ฝ่ายตามโครงสร้างใน และมอบหมายภาระหน้าที่ให้รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณบดีหรือต่อคณะกรรมการประจำคณะแล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขต หน้าที่ ดังนี้

หน้าที่ของคณบดี รองคณบดี คณะทำงาน 6 ฝ่าย เลขานุการคณะ และอาจารย์

1. คณบดี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

คณบดีในฐานะที่เป็นหัวหน้างานขององค์กรระดับคณะ รับผิดชอบการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภาระหน้าที่ของคณะและมหาวิทยาลัยทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและแผนของคณะหรือมหาวิทยาลัย
2. รองคณบดี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี เมื่อคณบดีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย

3. คณะทำงานฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้

เสนอแผนการบริหารหลักสูตรแก่คณะ
ติดตามผลงานการเรียนการสอนของคณะ / อาจารย์ ให้เป็นไปตามภารกิจ และเวลาที่กำหนด
เสนอแผนงาน / โครงการที่เสริมสร้างความสามารถของอาจารย์ตามนโยบายของคณะ
สรุปงาน และผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ

4. คณะทำงานฝ่ายวิจัย มีหน้าที่ดังนี้

เสนอแผนงาน / โครงการเสริมสร้างการวิจัยของอาจารย์ การเผยแพร่งานวิจัย ตามนโยบายของคณะ และประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย
รวบรวมแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเผยแพร่แก่อาจารย์
ติดตามการดำเนินงานการวิจัยของคณะ
สรุปงานและผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ

5. คณะทำงานบริการวิชาการแก่สังคม มีหน้าที่ดังนี้

เสนอแผนงาน / โครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อคณะ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ แหล่งฝึกปฏิบัติ และเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ
กำกับดูแล แผนงาน / โครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
สรุปงานและผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ

6. คณะทำงานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ดังนี้

เสนอแผนงาน / โครงการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อคณะ
ประสานงานการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา
กำกับดูแล ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ

7. คณะทำงานฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

เสนอแผนงาน / โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และคณะ
ดำเนินงาน ประสานงาน การจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาตามแผนงาน / โครงการ
กำกับ ดูแล ติดตามงานกิจการนักศึกษา ให้ดำเนินไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
สนับสนุน และให้โอกาสนักศึกษาที่มีความถนัด และความสามารถพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ
สรุปงาน และผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ
8. คณะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

เสนอแผนงาน / โครงการ การควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะ
ดำเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตามมหาวิทยาลัย องค์การวิชาชีพ และสมศ.
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำกับ ดูแล ติดตามงานประกันคุณภาพภายในของคณะ
สรุปงาน และผลการดำเนินงานต่อคณะ
9. เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้

รับผิดชอบงานสารบรรณ และงานธุรการ ของคณะฯ
ประสานงานในการจัดดำเนินการที่เป็นกิจการโดยทั่วไปของคณะฯ
จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอนของคณาจารย์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์
การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของคณะ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
10. อาจารย์ มีหน้าที่ดังนี้

ศึกษาความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานของมหาวิทยาลัย และของคณะพยาบาลศาสตร์
ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
รับผิดชอบดำเนินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
ทำการค้นคว้าวิจัย ทั้งในชั้นเรียน และในสาขาที่รับผิดชอบ รวมทั้งการผลิตผลงานทางวิชาการ
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสนับสนุนการพัฒนาการของนักศึกษา ทั้งในด้านจัดการ บุคลิกภาพ คุณสมบัติที่พึงประสงค์
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชุมของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ และมหาวิทยาลัย