ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ” ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้ถูกต้อง ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง 3306 อาคารขวัญเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ