วันพุธ, กันยายน 27, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการรับรอง สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2566-2569)