วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

——————————————————————————

📌 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 “คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อ”

📋 การรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง ให้ปฏิบัติดังนี้

        1.1 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง จะต้องรายงานตัวที่ศูนย์บริหารการสื่อสารและตลาด(IMC) พร้อมกับชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ประมาณ 47,030 บาท และชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จำนวน 1,000 บาท ที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดชำระเงินระหว่าง วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2566  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-00 9711 ต่อ 262

        1.2 นำหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

        1.3 หากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง ไม่มารายงานตัวภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์จากการเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวสำรอง

        กรณีที่ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริงสละสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ตัวสำรอง โดยเรียกตัวตามลำดับที่ ให้มารายงานและชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ปฏิบัติดังเช่นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง) ตั้งแต่วันที่ 1 – 21  เมษายน 2566 (มหาวิทยาลัยปิดทำการระหว่างวันที่ 6-17 เมษายน 2566 และ วันเสาร์อาทิตย์)

3. การเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

        นักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลทุกคนจะต้องเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์ https//www.nursing.vu.ac.th ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต่อไป

4. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

        สำหรับผู้ที่รายงานตัวและชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 และค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และสละสิทธิ์ภายหลัง ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ