วันพุธ, กันยายน 27, 2023

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : นางสาวกรรณิกา กองจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการประจำห้องสำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2558
ชื่อ-สกุล : นางศิวานันท์ ธัญญาสิทธิ์ธนกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา
– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎนครราชสีมา
– โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ชพน.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ชื่อ-สกุล : นายณัฐเดช ธัญญาสิทธิ์ธนกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมพยาบาล
วุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ.2558
– ม. 6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ (สังคม-ศิลป์-พละ) พ.ศ. 2555
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาภัทร กุ้งมะเริง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล
วุฒิการศึกษา
– สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ม.ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2558
 – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี พ.ศ.2540