วันพุธ, กันยายน 27, 2023
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา

บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ

คณาจารย์สาขาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

จัดบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “Smart Teen Stop Mom” วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๒๐ น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากล่าวเปิดโครงการ และมีนักศึกษาสาขาบัญชีและสาขาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๐ คน  งานนี้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๒๗ คน ได้จัดแสดงละครสั้น เรื่อง “ พร้อมไม่พร้อม ท้องไม่ท้อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  ได้มีกิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ทั้งหมด ๘ บูธ พร้อมมีกิจกรรมกระตุ้นต่อมเอ๊ะและแจกรางวัลมากมาย  ซึ่งเป็นการฝึกทักษะและส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เพื่อเสริมสร้างทักษะเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ และบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม