วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

เริ่มตั้งเเต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

———————————————————————–

🔵 จำนวนรับเข้าศึกษา :  120 คน

🔴 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร :

        รอบที่ 1 (รับตรง) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม วิทย์ คณิต ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 รวมทั้งต้องมีคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

        รอบที่ 2 (รับตรง)  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีคะแนนสอบการวัดความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test: TGAT) ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ และสมรรถนะการทำงานในอนาคต  รวมทั้งมีคะแนนสอบการวัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level: A-level) รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชีววิทยา  เคมี  และฟิสิกส์

        รอบที่ 3 (สอบตรง) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00

📅 กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัคร : ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด ชั้น 1 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต โทร. 044  00 9711 ต่อ 125 หรือ 209 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. 044  00 9711 ต่อ 228 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์