วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2566 

เริ่มตั้งเเต่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป

📌  จำนวนรับสมัคร : ทั้งหมด 100 คน

📜 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร :

 1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 16 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดการศึกษ
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (กศน., ปวช., ปวส. หรือระดับปริญญา) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไม่ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ มีบุคลิกภาพเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
 5. เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและผลการตรวจไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดสุรา ยาเสพติดให้โทษหรือโรคที่แพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 7. ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์

📋 เอกสารประกอบการสมัคร :

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. สำเนาบัตรประชาชน  1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ติดต่อสอบถาม :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครได้ที่ :ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด ชั้น 1 อาคารมุข- ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. 044-009711 ต่อ 125 หรือ 209 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. 044-009711 ต่อ228 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. Facebook : ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล