วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรับสมัครรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

รอบที่ 1 รับตรง ปีการศึกษา 2567

เริ่มตั้งเเต่ 1 พ.ย. 66 – 31 ม.ค. 67

———————————————————————————————

📌  จำนวนรับสมัคร : ประมาณ 30 คน

📜 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม วิทย์– คณิต เท่านั้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 รวมทั้งต้องมีคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

📅 กำหนดการรับสมัคร :

🗂️ เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา :

            1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            2. สำเนาบัตรประชาชน

            3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

            4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล ตามหลักฐานราชการ

            5. แฟ้มสะสมผลงาน (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัคร : ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด ชั้น 1 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต โทร. 044  00 9711 ต่อ 125 หรือ 209 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. 044  00 9711 ต่อ 228 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์