วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

——————————————————————————

📌 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 “คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อ”

📅 กำหนดการ เเละสถานที่สอบ :

         ● สอบที่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

         ● วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น.

📋 รายละเอียดการเข้าสอบ :

1. วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล

2. สถานที่สอบ: ห้องสอบตามประกาศแนบท้าย

3. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงเพื่อเข้าห้องสอบ:

        3.1 บัตรประจำประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน 

        3.2 ใบเสร็จชำระค่าสมัครสอบ กรณีที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ให้ติดต่อที่ศูนย์อำนวยการสอบ หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ห้อง 3104) อาคารขวัญเงิน ในวันสอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น.

        3.3 หากผู้เข้าสอบมีอาการไข้  ไอ  หรือเจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจ ATK ก่อนการเข้าห้องสอบ หากผลการตรวจผิดปกติจะได้รับการแยกห้องสอบ หรือหากผู้เข้าสอบมีอาการไข้  ไอ  หรือเจ็บคอ และตรวจ ATK แล้ว ขึ้นผลเป็นบวก (positive) ให้นำหลักฐานภาพถ่ายแจ้งที่ศูนย์อำนวยการสอบฯ เพื่อได้รับการแยกห้องสอบเช่นกัน

4. อุปกรณ์ในการสอบ: ปากกา ที่ลบคำผิด

5. การแต่งกาย: ชุดนักเรียนหรือ ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น และสวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

6. การตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าสอบ กรณีที่สมัครสอบและชำระเงินภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 แล้วตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ให้นำหลักฐานที่ใช้การแสดงเข้าสอบ(ข้อ 3) ติดต่อที่ศูนย์อำนวยการสอบ หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ห้อง 3104) ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น.