วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

——————————————————————————

📌 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 “คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อ”

📅 กำหนดวันเวลา เเละสถานที่สอบสัมภาษณ์

         ● สอบสัมภาษณ์ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

         ● วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น.

👉🏻 การเตียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์

          ● ตรวจร่างกายได้ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่สะดวก ตั้งแต่บัดนี้ 26-28 พฤษภาคม 2566 โดยให้ตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับตรวจร่างกาย เพื่อให้แพทย์ลงบันทึกผลการตรวจร่างกาย และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นที่หน้าห้องสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

          ● บันทึกการแสดงความคิดเห็นล่วงหน้าโดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เขียนแสดงความคิดเห็นลงในแบบบันทึกให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นที่หน้าห้องสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

          ● ทำแบบประเมินสุขภาพจิต โดย scan QR code หรือ คลิก https://forms.gle/MD8FxVcmXoVJZG8SA และแสดงหลักฐานการส่งแบบประเมินฯ ที่หน้าห้องสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ปฏิบัติจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยการกรอก เลขประจำตัวผู้สมัครสอบในแบบประเมินฯ ให้กรอก เลขที่สมัครสอบตามที่แนบในท้ายประกาศ

          ● รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ อาคารขวัญเงิน ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หากมีอาการไข้ ไอ  หรือเจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจ ATK ก่อนการเข้าสัมภาษณ์           

          ● ผู้เข้าสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อ รหัสห้องสัมภาษณ์ ณ อาคารขวัญเงิน ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 – 12.00 น. ซึ่งก่อนการเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ทำแบบประเมินสุขภาพจิต โดย scan QR code ที่จัดเตรียมไว้หน้าห้องสัมภาษณ์ หากไม่ปฏิบัติ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัย (mask) 2 ชั้นขณะเข้าสัมภาษณ์

          ● การแต่งกายในวันสัมภาษณ์ : ชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนที่กำลังศึกษา

          ● ผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาไม่ครบ ให้นำเอกสารดังกล่าวมายื่นที่หน้าห้องสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

อนึ่ง ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะถือว่าสละสิทธิ์จากการเข้าสัมภาษณ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ปานจิต นามพลกรัง โทร 084-0122438