วันพุธ, กันยายน 27, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

——————————————————————————

📌 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 “คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อ”

📋 การรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง ให้ปฏิบัติดังนี้

        • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง จะต้องรายงานตัวที่ศูนย์บริหารการสื่อสารและตลาด (IMC) พร้อมกับชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ประมาณ 47,030 บาท และชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จำนวน 1,000 บาท ที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกำหนดชำระเงินระหว่าง วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2566  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-009711 ต่อ 262

        • นำหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) และใบรายงานผลการศึกษา (ตัวจริง)

        • หากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง ไม่มารายงานตัวภายในวันที่มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์จากการเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวสำรอง

        กรณีที่ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริงสละสิทธิ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวสำรอง โดยเรียกตัวตามลำดับที่ ให้มารายงานและชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ปฏิบัติดังเช่นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง) ตั้งแต่วันที่ 6 – 9  มิถุนายน 2566  (มหาวิทยาลัยปิดทำการวันนักขัตฤกษ์)

 3. การเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

        นักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลทุกคนจะต้องเข้าโครงการเตรียม  ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์https//www.nursing.vu.ac.th ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต่อไป

4. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

       สำหรับผู้ที่รายงานตัวและชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 และค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และสละสิทธิ์ภายหลัง ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

5. การเข้าร่วมกลุ่มไลน์ประจำชั้นปี

        หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ประจำชั้นปี เพื่อสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา โดย scan QR code ที่แนบมาพร้อมนี้