วันพุธ, กันยายน 27, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

——————————————————————————

📌 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตัวสำรอง รอบที่ 3 ครั้งที่ 2

📋 การรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

        1.1 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องรายงานตัวที่ศูนย์บริหารการสื่อสารและตลาด(IMC) พร้อมกับชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ประมาณ 47,030 บาท และชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จำนวน 1,000 บาท ที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดชำระเงินระหว่าง วันที่ 14 มิถุนายน 2566 (มหาวิทยาลัยปิดทำการวันนักขัตฤกษ์) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-00 9711 ต่อ 262

        1.2 นำหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) และใบรายงานผลการศึกษา (ตัวจริง)

2. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

        สำหรับผู้ที่รายงานตัวและชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 และค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และสละสิทธิ์ภายหลัง ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ