วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาล

ประกาศรายชื่อเรียกลำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อเรียกลำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2566

——————————————————————————

📌 รายชื่อลำดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 

📋 การรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

        1.1 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องรายงานตัวที่ศูนย์บริหารการสื่อสารและตลาด(IMC) พร้อมกับชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ประมาณ 47,030 บาท และชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จำนวน 1,000 บาท ที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดชำระเงินระหว่าง วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2566 (มหาวิทยาลัยปิดทำการวันที่ 14 พฤษภาคม 2566)  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-00 9711 ต่อ 262

        1.2 นำหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) และใบรายงานผลการศึกษา (ตัวจริง)

        1.3 หากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง ไม่มารายงานตัวภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์จากการเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2. การเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

        นักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลทุกคนจะต้องเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์ https//www.nursing.vu.ac.th ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต่อไป

3. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

        สำหรับผู้ที่รายงานตัวและชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 และค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และสละสิทธิ์ภายหลัง ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ