วันพุธ, กันยายน 27, 2023
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม

โครงการการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม(Active learning)

ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 3407 อาคารขวัญเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

……………………………………………………………………………………………………………………

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงได้จัดโครงการโครงการการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม และทราบถึงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม โครงการการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาอาจารย์   จำเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ จะต้องศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์และตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ดังนั้น คุณภาพของผู้เรียน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเองแล้ว ยังต้องมีความพร้อม ในเรื่องสติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ แล้ว กระบวนการและเทคนิควิธีการสอนที่อาจารย์จัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน