ผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย  ปี 2561

                       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ได้จัดทำโครงการสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย ปี 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม การให้ความรู้และสร้างเสริมพลังอำนาจแก่แกนนำสมุนไพรบ้านโนนกราด หมู่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2561 

ผลการดำเนินงานและกิจกรรม ได้กลุ่มแกนนำสมุนไพร จำนวน 23 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม. และผู้ที่สนใจในเรื่องสมุนไพร โดยความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จากการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม ได้จัดทำคู่มือการสร้างเสริมพลังอำนาจแกนนำสมุนไพรบ้านโนนกราด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในโครงการแบ่งเป็น การสำรวจสมุนไพรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน การให้ความรู้แก่แกนนำสมุนไพร ในเรื่องการเลือกชนิดสมุนไพร การดูแลรักษา การปลูก และการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น

จากนั้นแกนนำสมุนไพร ได้ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น คือ ว่านหางจระเข้ มะกรูด และอัญชัน มาแปรรูปเป็นแชมพูสระผม สูตรของแกนนำสมุนไพรเอง และทดลองใช้ ผลตอบรับของผู้ใช้ มีความพึงพอใจในระดับดี ไม่มีผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง

และการสรุปผลการดำเนินงานโดยจัดเวทีถอดบทเรียน