พิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปี ๒๕๖๐

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๙

และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ๒  รุ่นที่ ๑๑

เนื่องใน

พิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวกและเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล