คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา  คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นที่ 7 มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 6 รุ่น และในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 62 คน รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวว่า การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนี้เป็นพิธีสำคัญที่แสดงถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลังจากได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยแบบรวบยอด และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปปฏิบัติกับผู้รับบริการบนหอผู้ป่วยและในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนต่อวิชาชีพและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจ สายใยความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 7 พร้อมทั้งโล่รางวัล และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนในการเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ดีต่อไป