อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ

อาจารย์ประจำที่กำลังศึกษาต่อ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุเนตร บุบผามาลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา- ทารกและการผดุงครรภ์
วุฒิการศึกษา 
– ศศม. (สุขศึกษา) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548
– พย.บ.  ม. มหิดล พ.ศ. 2541