อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ

อาจารย์ประจำที่กำลังศึกษาต่อ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดสิริ หงษ์ไทย
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ
วุฒิการศึกษา 
– พย.ม. (บริหารการพยาบาล)  ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2550
– พย.บ. ม. ขอนแก่น พ.ศ. 2536
– ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ
  การรักษาโรคเบื้องต้น พ.ศ. 2552
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุเนตร บุบผามาลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา- ทารกและการผดุงครรภ์
วุฒิการศึกษา 
– ศศม. (สุขศึกษา) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548
– พย.บ.  ม. มหิดล พ.ศ. 2541
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุกัญญา แก่นงูเหลือม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
วุฒิการศึกษา 
– พย.บ.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2558