วันพุธ, กันยายน 27, 2023

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกิดสิริ หงษ์ไทย
คุณวุฒิการศึกษา
– ปร.ด.(พยาบาลศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563
– พย.ม. (บริหารการพยาบาล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
– พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ
คุณวุฒิการศึกษา
– ปร.ด.(การพยาบาล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
– พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552
– พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดา หันกลาง
คุณวุฒิการศึกษา
– ปร.ด. (สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
– วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการ พยาบาลสาธารณสุข                มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
– พย.บเกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ. 2549
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ภรรวษา จันทศิลป์
คุณวุฒิการศึกษา
– Ph.D.(Public Health) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563
– พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542
–  พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วพ.ศรีมหาสารคาม พ.ศ. 2531
ชื่อ-สกุล : พ.อ.(ญ) ดร.กัลยา ไผ่เกาะ
คุณวุฒิการศึกษา
– ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547
– พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ม. เชียงใหม่ พ.ศ. 2537
– พย.บ.  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529