อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
คุณวุฒิการศึกษา
– DSN. (Administrator of Nursing) University of Alabama at               Birmingham, AL, U.S.A. 2001
– ค.ม. (บริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526
– ค.บ. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา
คุณวุฒิการศึกษา
– วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์          ม. มหิดล พ.ศ.2524
– วท.บ. (พยาบาล)  ม.มหิดล พ.ศ. 2518
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.สุดา หันกลาง
คุณวุฒิการศึกษา
– ปร.ด. (สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
– วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการ พยาบาลสาธารณสุข                มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
– พย.บเกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ. 2549
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณัชชา วรรณนิยม
คุณวุฒิการศึกษา
– พย.ม. (สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
–  พย.บ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
ชื่อ-สกุล : อาจารย์มธุสร ปลาโพธิ์
คุณวุฒิการศึกษา
-พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
-พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครลำปาง พ.ศ. 2551
ชื่อ-สกุล : พ.อ.(ญ) ดร.กัลยา ไผ่เกาะ
คุณวุฒิการศึกษา
– ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547
– พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ม. เชียงใหม่ พ.ศ. 2537
– พย.บ.  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529