วันพุธ, กันยายน 27, 2023

ประวัติคณะ

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เป็นคณะวิชาลำดับที่  8  ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  โดยสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และเปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2549   วันที่  22  เมษายน พ.ศ. 2549 และคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 วันที่ 10 มิถุนายน 2549 ซึ่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้นดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะพยาบาลศาสตร์จึงมีภารกิจหลักการจัดองค์กร  และการบริหารงานเป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  และด้วยแนวคิด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

สีประจำคณะ คือ สีฟ้าคราม

ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกปีบ

 

 

 

ที่ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

 

84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000

ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 (ห้อง 3104) สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

โทร. 044-009771 ต่อ 228

โทร. 0622010057