เปิดรับสมัครหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาลประจำปี2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ผช.