โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง “การดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Emergency and Critical Care)” วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล