วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023

สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพและการบริหารฯ

สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพและการบริหารฯ

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
– DSN. (Administrator of Nursing) University of Alabama at                Birmingham, Alabama, U.S.A. 2001
– ค.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526
– ค.บ. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521
ชื่อ : อาจารย์ศริญญา นาคสระน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพและการบริหารฯ
คุณวุฒิการศึกษา
– วท.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
– พย.บ.  ม. มหิดล พ.ศ. 2547
– ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล      ม. ขอนแก่น พ.ศ. 2552
ชื่อ : อาจารย์ณัฎฐ์ปวินท์ ดีศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
– วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2549
– วท.บ.(กายภาพบำบัด) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ. 2545
ชื่อ : อาจารย์นิภาพร พชรเกตานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
- วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2545
- พย.บ. ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2540