วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ชื่อ-สกุล :รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา
ตำแหน่ง : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วุฒิการศึกษา
– วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ม.มหิดล พ.ศ. 2524
– วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ม.มหิดล พ.ศ. 2518
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกิดสิริ หงษ์ไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
วุฒิการศึกษา
– ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2563
– พย.ม. (บริหารการพยาบาล)  ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2550
– พย.บ. ม. ขอนแก่น พ.ศ. 2536
– ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น พ.ศ. 2552
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณงาม พรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์  ม. มหิดล พ.ศ.2524
– วท.บ. (พยาบาล)  ม. เชียงใหม่  พ.ศ. 2513
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ปานจิต นามพลกรัง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547
– พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ม.ขอนแก่น  พ.ศ. 2540
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ตะวัน แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม. บูรพา พ.ศ. 2551
– พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ. 2546
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.สุจินดา สถิรอนันต์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– ศศ.ด. (บริหารการศึกษา) ม.วงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2558
– พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม. ขอนแก่น พ.ศ. 2545
– พย.บ. ม. ขอนแก่น พ.ศ. 2539
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นิภัทรา เศรษฐจันทร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2555
– วท.บ. (พยาบาล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สิริลักษณ์ สุทธรัตนกุล
สถานะ : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2549
– พย.บ. ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2540
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สมฤดี ดีนวนพะเนา
สถานะ : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.บูรพา พ.ศ. 2556
– พย.บ. วพบ.นนทบุรี  พ.ศ.2546
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ชีวรัตน์ วิภักดิ์
สถานะ : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2555
– พย.บ. ม. มหิดล พ.ศ. 2538
ชื่อ-สกุล : อาจารย์คัณธารัตน์ จันทร์ศิริ
สถานะ : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558
– พยบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2551
ชื่อ-สกุล : อาจารย์พัชรินทร์ อ้วนไตร
สถานะ : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2545
– พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศภูมิพล พ.ศ. 2525