วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ปณิตา ปรีชากรกนกกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
วุฒิการศึกษา 
– พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2555
– ป.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
 วพ.บ. กรุงเทพ พ.ศ. 2553
– ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วพ. นครรราชสีมา พ.ศ.2535
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณัชชา วรรณนิยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา 
– พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ม.ขอนแก่น  พ.ศ. 2555
– พย.บ.  ม.ขอนแก่น  พ.ศ. 2533
ชื่อ-สกุล : อาจารย์อินทิพร ปักเคเต
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา 
– พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2549
– ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วพ.กรุงเทพ พ.ศ. 2539
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุเนตร บุบผามาลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา 
-ปร.ด.(พยาบาลศาสตร์,นานาชาติ)ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565
 กศ.ม. (สุขศึกษา) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548 
– พย.บ.  ม. มหิดล พ.ศ. 2541 
ชื่อ-สกุล : อาจารย์แสงเดือน จินดาไพศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา 
–  พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ม. ขอนแก่น พ.ศ. 2553
–  พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) วพบ. นครราชสีมา พ.ศ. 2547
–  ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2552
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุภาวดี เนติเมธี
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา 
– พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) ม.บูรพา พ.ศ. 2547
– พย.บ. ม.บูรพา พ.ศ. 2542
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ศุกลรัตน์ ชาญวิรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา 
– พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2555
– พย.บ.(พยาบาลศาสตรบัณฑิต) วพบ.ขอนแก่น พ.ศ. 2545
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ภรรวษา จันทศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา 
 – ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)ม.มหาสารคาม พ.ศ. 2563
– พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว)ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2542
– พย.บ.(พยาบาลศาสตรบัณฑิต) วพ.ศรีมหาสารคาม พ.ศ.2531