วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สายสุนีย์ เลิศกระโทก
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วุฒิการศึกษา
 – สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(2561) 
– สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล(2555)
– วท.ม.(สรีรวิทยาทางการแพทย์) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น(2545)
– พยบ. ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2537
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์กัลยา พัฒนะศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– M.P.H. Hadassah Medical School, The Hebrew University of Jerusalem, Israel พ.ศ. 2517
– วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) เกียรตินิยมอันดับสอง ม. มหิดล พ.ศ. 2513
– อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2509
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดา หันกลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– ปร.ด. (สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
– วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม. มหิดล พ.ศ. 2554
– พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ อุดมพร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2550
– พยาบาลและผดุงครรภ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) วพบ.ศรีมหาสารคาม พ.ศ. 2540 
ชื่อ-สกุล : อาจารย์กรุณา ประมูลสินทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม.(การพยาบาลชุมชน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2555
– พย.บ.    ม.คริสเตียน  พ.ศ. 2539 
ชื่อ-สกุล : อาจารย์วรรณภา ปาณาราช
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.มหิดล พ.ศ.2556
– พย.บ. ม.มหิดล พ.ศ. 2551
 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลจราพร สินศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– ปร.ด. (์Ph.D(Nursing) ีH.Science Nursing at Houston พ.ศ. 2558
– พยม. (การพยาบาลอนามัยชุมชุน) ม.มหิดล พ.ศ. 2544
– พยบ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ศุลีกร ศิวเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พยม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2558
– พยบ.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล พ.ศ. 2544
 
ชื่อ-สกุล: อาจารย์รพีพัฒน์ รักกุศล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา

- พยม.การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2565)

- พยบ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2558)