วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา
– ปร.ด ม.ขอนแก่น พ.ศ.2560
– พย.ม. (บริหารการพยาบาล)  ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2552
– พย.บ. ม. ขอนแก่น พ.ศ. 2533
– ป.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล             ม. ขอนแก่น พ.ศ. 2553
ชื่อ-สกุล : อาจารย์มธุสร ปลาโพธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) ม.ขอนแก่น  พ.ศ. 2557
– พย.บ. วพบ.นครลำปาง พ.ศ. 2551
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ทัศนีย์ มีเทียน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) ม.ขอนแก่น  พ.ศ. 2550
– พย.บ. ม.ขอนแก่น  พ.ศ. 2553
ชื่อ-สกุล : อาจารย์วารินทร์ วัฒนานนท์เสถียร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)   ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2554
– พย.บ. วพ.บ. เกื้อการุณย์  พ.ศ. 2540 
ชื่อ-สกุล : อาจารย์มณีรัตน์ หม้ายพิมาย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ม.มหิดล  พ.ศ.2559
– พย.บ. ม.มหิดล  พ.ศ. 2550
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ต้องตา ขันธวิธิ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.บ.  วพ.บ. ราชบุรี พ.ศ. 2549
– พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ม.ขอนแก่น พ.ศ.2561
ชื่อ-สกุล : อาจารย์เพ็ญศรี สำแดงฤทธิ์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา
– พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2555
– พย.บ. ม.ขอนแก่น พ.ศ. 2534