ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบรับตรงครั้งที่ 2)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีส

Read more

สื่อวิดิทัศน์เรื่อง #การลดละเลิกการสูบบุหรี่ด้วยภูมิปัญญาไทย 😘😘😘 ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

สื่อวิดีทัศน์เรื่องก

Read more