ผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย  ปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การสร้างเสริมพลังอำนาจแกนนำสมุนไพร  ณ บ้านโนนกราด หมู่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2561 

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง “การดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Emergency and Critical Care)”

Read more