วันพุธ, กันยายน 27, 2023

ข่าวสารคณะพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร การฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่น2
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร รับสมัครเรียน พยาบาล
ประกาศรับสมัคร หลักสูตร การฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่น2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร รับสมัครเรียน พยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3
ปรัชญาการศึกษา
AUN-QA ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรัชญาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร รับสมัครเรียน พยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2

ข่าวกิจกรรม

บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.ผูัช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.ผูัช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566
ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566
ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11
บรรยากาศพิธิมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
บรรยากาศพิธิมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา ไม่มีหมวดหมู่
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล

นวัตกรรม/ผลงานนักศึกษา

บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566
ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11
บรรยากาศพิธิมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
บรรยากาศพิธิมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา ไม่มีหมวดหมู่
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล