ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา ประจำปี2563
เกี่ยวกับนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ประจำปี2563
ผลงานการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ ในยุคสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
นวัตกรรม/ผลงานนักศึกษา
ผลงานการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ ในยุคสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
สื่อวิดิทัศน์เรื่อง #การลดละเลิกการสูบบุหรี่ด้วยภูมิปัญญาไทย 😘😘😘 ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
นวัตกรรม/ผลงานนักศึกษา เกี่ยวกับนักศึกษา
สื่อวิดิทัศน์เรื่อง #การลดละเลิกการสูบบุหรี่ด้วยภูมิปัญญาไทย 😘😘😘 ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นสันทนาการค่ะ
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นสันทนาการค่ะ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560
เกี่ยวกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560